Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Jess Kaufmann utslagen på 22a plats ($23,735)

[user22113]
Jess Kaufmann och Eric Baldwin var bägge all-in preflopp. Baldwins {9-Spades}{9-Diamonds} höll dock mot Kaufmann som satt med {A-Diamonds}{7-Diamonds}. Kaufmann var därmed utslagen på 22:a plats

Taggar: Eric BaldwinJess Kaufmann